سوپر شارژ

 

با سوپر شارژ جیرینگ هر میزان شارژ که خریداری کنید،10 تا 35% بیشتر شارژ دریافت می کنید، این اعتبار را باید در مدت زمان مشخص استفاده کنید.
در جدول زیر شرایط استفاده و تعداد روزها را مشاهده می کنید. برای بهره مندی از این سرویس #1*7* را بگیرید.

میزان اعمال شارژ(ریال) میزان شارژ هدیه(ریال) اعتبار زمانی شارژ هدیه
10/000 2/000 1 روز
20/000 4/000 1 روز
50/000 10/000 1 روز
100/000 30/000 3 روز
200/000 60/000 3 روز
500/000 150/000 3 روز
1/000/000 30/000/000 3 روز